przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
332682 odwiedzin

Konkurs WYGRAJ PAKIET STARTOWY

A A A

Konkurs na PAKIET STARTOWY

 

📢UWAGA!📢KONKURS!📢
WEŹ UDZIAŁ I WYGRAJ PAKIET STARTOWY NA NASZ BIEG!
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Do wygrania 3 pakiety startowe na 36 Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą !

Polub stronę Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą na Facebooku, pod postem konkursowym zamieść swoje zdjęcie podczas treningu i napisz komentarz , dlaczego chciałbyś wziąć udział w 36 Półmaratonie.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️👍👍👍👍👍

3 najciekawsze komentarze (po spełnieniu dwóch dodatkowych punktów konkursu) zostaną nagrodzone pakietami startowymi na nasz bieg. Do wygrania również inne nagrody!

Zapraszamy!
Na komentarze czekamy do 2 września

 

REGULAMIN KONKURSU

WYGRAJ PAKIET STARTOWY 36 PÓŁMARATONU SZLAKIEM WALK NAD BZURĄ

 I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich będzie prowadzony konkurs pod nazwą ” WYGRAJ PAKIET STARTOWY 36 PÓŁMARATONU SZLAKIEM WALK NAD BZURĄ” zwany dalej „Konkursem”. Konkurs ma na celu promocję 36 PÓŁMARATONU SZLAKIEM WALK NAD BZURĄ, który odbędzie się 15 września 2019r.

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

§ 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Konkurs trwa od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.

§ 5. Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)

Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Sochaczewie,                  ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.

Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124,  lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja 36 Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą oraz  w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe uczestnika, będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących.

Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Zebrane dane mogą być przekazywane: dane  mogą być ujawniane  odbiorcom na mocy przepisów prawa, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych  firmie świadczącej usługi  elektronicznego pomiaru czasu oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

 § 6.  Konkurs nie jest organizowany ani wspierany przez portal Facebook.

II. UCZESTNICY KONKURSU.

§ 6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna urodzona nie później niż 15.09.2001 r. włącznie.

§ 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin należący do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity - Dz. U. nr 142, poz. 1514 z 2004 r. ze zmianami), tj. małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

§ 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. ZASADY KONKURSU.

§ 9. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

- zapisać się na bieg : dostartu.pl/xxxvi-polmaraton-szlakiem-walk-nad-bzura-v3496.pl.html 

- polubić profil Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą https://www.facebook.com/polmaratonszlakiemwalknadbzura/ 

-  w komentarzach pod postem konkursowym na profilu Półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą zgłosić swój udział w Konkursie poprzez zamieszczenie swojego zdjęcia, przedstawiającego uczestnika podczas treningu, biegu (bez udziału osób trzecich)

 oraz komentarza określającego, dlaczego chcielibyście wziąć udział w 36 Półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą.

§ 10. Komentarze uczestnicy mogą publikować od dnia 7 sierpnia 2019 od godz. 16.00. do dnia 2 września 2019 r. godz. 23:59.

IV. NAGRODY

§ 11. Nagrodami w konkursie są 3  (słownie: trzy) pojedyncze pakiety startowe plus dodatkowe nagrody rzeczowe . Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości nagród.

V. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW.

§ 12. Nagrody wygrają uczestnicy, którzy polubią profil Biegu na FB , zamieszczą swoje zdjęcia pod postem konkursowym , a ich komentarze zostaną uznane przez trzyosobową Komisję konkursową powołaną przez Organizatora za najciekawsze („Laureaci”), przy uwzględnieniu pomysłowości Uczestników. Komisja Konkursowa przy wyłanianiu Laureatów nie będzie brała pod uwagę przesłanych zgłoszeń, które będą zawierały hasła wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe.

§ 13. Nagrody zostaną wręczone w dniu 15 września 2019 r. pomiędzy godziną 9:00 a 9:40 a wyniki ogłoszone do 5 września na profilu Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą (https://www.facebook.com/polmaratonszlakiemwalknadbzura/   )na FB.

§ 14. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę. Nie ma możliwości przekazania nagrody na osoby trzecie

§ 15. 1.Warunkiem odebrania nagrody jest podanie na FB przez Laureata Organizatorowi swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci do dnia 10 września 2019 r. do godz. 16:00. Dane powyższe posłużą Organizatorowi do rejestracji Laureatów do Biegu.

2. W celu wzięcia udziału w Biegu Laureaci zobowiązani są do postępowania zgodnie z regulaminem Biegu opublikowanym na stronie www.mosir.sochaczew.pl , w szczególności do odbioru pakietu startowego w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora Biegu.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Biegu jest udzielenie przez Laureata Organizatorowi Biegu zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora Biegu oraz udzielenie Organizatorowi Biegu licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora Biegu i podmioty z nim powiązane a także złożenie pisemnego oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.

§ 16. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 17. W przypadku nieodebrania nagrody pozostaje ona własnością Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 18. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 oraz na profilu https://www.facebook.com/polmaratonszlakiemwalknadbzura/ i stronie www.mosir.sochaczew.pl

§ 19. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

kontakt